Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยเครื่องมือกลาง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีหน้าที่หลักคือ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างชนิดต่างๆ ให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรมยางพารา ทั้งอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ถุงมือยาง ไม้ยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งหน่วยเครื่องมือกลางยังเป็นแหล่งบริการชุมชน โดยออกไปให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มฟรี ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำบริโภคแก่ชุมชนต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยเครื่องมือกลางยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ดื่มฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของศูนบ์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ติดต่อเรา
ศุนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน : Center of Measurement and Standard Accreditation
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการตรวจสอบฯ
บุคลากรของหน่วยเครื่องมือกลาง
Image JPEG imagelineid.jpg
แผนกลยุทธ์หน่วยเครื่องมือกลางปี 2562-2566
แผนกลยุทธ์หน่วยเครื่องมือกลาง ปี 2562-2566
ผลประเมินความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการของหน่วยเครื่องมือกลาง