Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การบริหารจัดการห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ยุค 4.0

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2562 "คุณภาพน้ำคือคุณภาพชีวิต" 27-29 สิงหาคม 2562 ณ.บีพีสมิหลาบีช อ.เมือง สงขลา

ตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน ให้ความสนใจ ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) ของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

LIMS-REO-16 pig

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) ในงานประชุมวิชาการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2562 คุณภาพน้ำคือคุณภาพชีวิต "การบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศเข้าร่วม

โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ให้เกียรติเชิญหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คุณผุสดี มุหะหมัด พร้อมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวโสรยา สิงสาโร ร่วมบรรยายในหัวข้อระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการห้องพร้อมนำเสนอระบบปฏิบัติการ (LIMS) ซึ่งได้ความสนใจอย่างมาก 

ระบบสารสนเทศ LIMS เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้งาน ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซี่งมีความเป็นมาตรฐาน และมีความเป็นสากล จึงสามารถต่อยอด และสามารถใช้เป็นต้นแบบ ถ่ายทอดไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆ ได้ โดยเราพัฒนามาตั้งแต่ 2548 และนี่ คืออีกก้าวหนึ่งของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

รายละเอียดการบรรยาย

title-download.jpg

Contact-US03.gif