Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

QR_LIMS นวัตกรรมใหม่ของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

"พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษาอย่างยั่งยืน"

nida

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยเรามาร่วมเสนอนวัตกรรม QR_LIMS ของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ 

และแล้วเราก็ได้รางวัลค่ะ อัลฮัมดูลิลละ ขอบคุณอัลเลาะห์ผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ รางวัลนี้มอบแด่พวกเราหน่วยเครื่องมือกลางทุกคนค่ะ ขอบคุณคู่ชีวิต รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ผู้จุดประกายความคิด เมื่อ14ปีที่แล้ว ขอบคุณเพื่อนรัก ผศ.ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล ที่ร่วมคิดร่วมทำอยู่เคียงข้างกันตลอดมา ขอบคุณน้องบ่าว ชีวิน ชนะวรรณโณ โปรแกรมเมอร์ผู้น่ารัก ที่ริเริ่มสร้างฐานข้อมูล สร้างLIMS ขอบคุเนาวัล ศิริพัธนะ ที่ช่วยทำ QR_Code ขอบคุณน้องๆ นักศึกษา ComSci.อีกหลายคนที่ไม่อาจกล่าวนามหมด ที่ช่วยกันสร้าง และพัฒนา เกิดเป็นองค์ความรู้ จนกระทั่งเราได้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม QR_LIMSมาจนถึงวันนี้ และท้ายสุด ต้องขอบคุณตัวเอง ที่อดทน มุ่งมั่นทำงานอย่างไม่ท้อถอย 

nida1

เราพัฒนา LIMS จาก open source ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งขณะนั้น LIMS ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเลยคะ เราพัฒนา และทดลองใช้งานจริง ปรับระบบให้เหมาะกับงาน จนปี 2552 ได้พัฒนานำรหัส QR เข้ามาใช้ร่วมกับ LIMS และเราก็เรียกว่า QR_LIMS ตั้งแต่นั้นนา

นวัตกรรมจริงๆ คือ สิ่งใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งมีความเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร มีคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเองหรือหน่วยงานอย่างยั่งยืนและสามารถขยายผลเป็นเชิงพาณิชย์ได้หรือพูดง่ายๆ ว่าขายได้นั่นเอง ซึ่งระบบ QR_LIMS ของหน่วยเครื่องมือกลาง คือนวัตกรรมที่เราพัฒนาดัดแปลง จนได้รูปแบบเป็นของเราเอง จะช่วยให้การทำงานของห้องปฏิบัติการได้ผลดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน ที่สำคัญ ประหยัดเวลา และแรงงานได้อย่างดี จนกระทั่งสร้างรายได้ให้หน่วยงาน ได้ถึง 10,000,000.- บาท ด้วยจำนวนบุคลากรเพียง 9 คน เท่านั้นเอง ทำให้เรากลายเป็นหน่วยงาน ที่บริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน 100%

รายละเอียด นวัตกรรม QR_LIMS

title-download.jpg

Contact-US03.gif