Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาลและความจำเป็นของการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

การเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาลและความจำเป็นของการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์

การบรรยายเรื่องการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาลและความจำเป็นของการตรวจ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองฮาลาล มีหน่วยงานระบบงานฮาลาลคือ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งมีการตรวจประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ตรวจระบบการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งนำผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค ตลอดเส้นทางของผลิตภัณฑ์ต้องฮาลาลหรือถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือระบบสุขาภิบาลโรงงาน ตั้งแต่ อาคารการผลิต ไลน์การผลิต อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ความสะอาด น้ำดื่มน้ำใช้ สิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารการผลิต สุขลักษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งสถานที่พักผ่อน และสถานที่ประกอบศาสนกิจด้วย

ความจำเป็นของการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์กับการรับรองฮาลาล
1. ใช้ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์หลักฐาน หรือตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง เพื่อการยืนยัน ซึ่ง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่พบสิ่งที่ฮารอมไม่สามารถบ่งบอกได้ ว่าสิ่งนั้น“ฮาลาล” แต่ถ้าพบสิ่งที่ "ฮารอม" จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้น“ฮารอม”
2. ใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring)
3. สร้างระบบงานฮาลาลให้เป็นมาตรฐานสากล

จะ เห็นได้ว่าในผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์มากในการเฝ้าระวังติดตามระบบ การทำงานฮาลาล เพื่อสร้างระบบงานฮาลาลให้เข้มแข็ง และเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Halal-Science

title-download.jpg

Contact-US03.gif