Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ประเมินการขอรับรองห้องปฎิบัติการในระบบ ISO/IEC 17025:2005 ปี 2562

ประเมินการขอรับรองห้องปฎิบัติการในระบบ ISO/IEC 17025:2005 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยเครื่องมือกลางที่ต้อนรับคณะกรมวิทยาศาสตร์บริการมาตรวจประเมิน ISO/IEC 17025:2005

 

ตรวจประเมินด้านระบบคุณภาพ

 

 

ตรวจประเมินด้านวิชาการ

 

 

และสุดท้ายถ่ายรูปรวมกับคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้

title-download.jpg

Contact-US03.gif