Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ปี 2552

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ISO/IEC17025:2005

         open-iso1.jpeg

   

พีธีเปิดห้องปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005
ขอบข่ายแมงกานีสในน้ำ โดยเทคนิค ICP-OES
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

                      open iso2.jpeg

               open iso3.jpeg

 

รองศาตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศตสุข คณบดีคณะวิทยาศาตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ๊เปิดห้องปฏิบัติการ

       open iso4.jpeg

 

ในที่สุด...จากความพยายาม ความมุ่งมั่น ก็นำไปสู่ความสำเร็จ จาก 2 ปีที่ผ่านมา
หน่วยเครื่องมือกลางได้พยายามจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ......
ในขณะที่ทุกอย่างยังมากสม่ำเสมอ......ทั้งปี
แต่ด้วยความพยายามของน้องๆ ทุกคน ช่วยกันทำ ช่วยกันเหนื่อย......

จนถึงวันนี้ก็ได้รางวัล คือ"หนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025" จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ Testing No. 0033

 

        open iso5.jpeg


เบื้องหลังความสำเร็จต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่เป็นกำลังสำคัญ 
โดยอาจารย์รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของระบบ และผู้จัดการคุณภาพ

ขอขอบคุณ สมอ. และสถาบันอาหาร ที่ให้ทุนสนับสนุนในโครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การรับรอง
โดยมีสถาบันอาหารเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี

และสุดท้าย......พวกเราหน่วยเครื่องมือกลาง.......ขอมอบรางวัลนี้ให้แก่......คณะวิทยาศาสตร์

title-download.jpg

Contact-US03.gif