Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

"ร่วมกันเดินหน้าเข้าสู่ science 4.0"

โครงการสัมมนา "ร่วมกันเดินหน้าเข้าสู่ Science 4.0" 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เป็นโอกาสดี จากการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารชุดใหม่ นำโดย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ ซึ่ง ท่านเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ต้องการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่ Science 4.0 นำโดยท่านคณบดีและทีมบริหารทุกท่าน หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เข้าร่วม

หาดแก้ว2

จากต้นทุนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิจัยที่มีเป็นเลิศต่างๆ ศาสตร์ที่หลากหลาย บุคลากรที่มีคุณภาพ จากจุดแข็งนี้ ทีมบริหาร จึงใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน โดยใช้ EdPEx เป็นกรอบในการบริหาร และ 7-S Mckinsey เป็นเครื่องมือในการบริหาร มีการส่งเสริม SPIRIT ซึ่งเป็น Core values ของคณะฯ ผ่านงานและกิจกรรมต่างๆ โดยมีประเด็นหลักซึ่งจะพัฒนาและขับเคลื่อน คือ

1. ความสำเร็จของนักศึกษา บัณฑิต 4.0

2. การวิจัย นวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

3. การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริหาร

4. การสร้าง Visibility ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และองค์กร

หาดแก้ว1

จากการสร้างส่วนร่วมของแต่ละภาควิชา แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุนต่างๆ ช่วยด้วยช่วยกัน คิด และเขียน โครงการหลักในงานของตัวเอง เพื่อสนับสนุน 4 กิจกรรมหลักของคณะฯ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และมีความสำเร็จไปส่วนหนึ่งเลยคะ ในส่วนของหน่วยเครื่องมือกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหนึ่งของคณะฯ เราก็ได้จัดทำโครงการ นวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชื่อโครงการถ่ายทอดต้นแบบระบบสารสนเทศห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) ซึ่งสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 การวิจัย นวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดแบบสรุปโครงการย่อ เพื่อจัดทำจัดทำแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน 16 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์ ของบุคลากรหน่วยเครื่องมือกลาง

คุณภาพงานบริการวิชาการ SO2-LIMS

คุณภาพงานบริการวิชาการ SO2-ISO

title-download.jpg

Contact-US03.gif