Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

คุณภาพน้ำทางกายภาพ-ทางเคมี และการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยฯ เป็นวิทยากร "คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทางกายกาย ทางเคมี และการตรวจสอบ" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา ภายใต้โครงการ การผลิตน้ำดื่มโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย

                 Water1.jpeg

 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ นอกจากทำให้เราได้ดื่มน้ำสะอาดและปลอดภัยแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างคือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เช่น ถ้าในน้ำมีสนิมเหล็ก มีสี และรสชาดไม่ชวนดื่ม ก็สามารถกำจัดเหล็กออกได้ โดยการเติมอากาศ หรือตกตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็สามารถใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย เช่น การควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้น หรือทำให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้น

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ

 1. สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปรอดภัยในการบริโภค ได้แก่ สี ความขุ่น ความกระด้าง ความเค็ม เหล็ก แมงกานีส สารพิษต่างๆ

 2. บอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แบคทีเรีย แอมโมเนีย และสารอินทรีย์ต่างๆ

 3. สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดเหล็ก ความขุ่น ความกระด้าง เป็นต้น

                                water-Q2.jpeg

วิธีสังเกตุน้ำก่อนบริโภค

   1. สังเกต สี กลิ่น ความขุ่น ว่าปกติหรือไม่

   2. ตั้งน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ใส่กะละมังหรือภาชนะกว้างๆ ประมาณ 20 ลิตร สังเกตดูว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ตะกอน สี กลิ่น หากน้ำตกตะกอนมีสีแดง และเป็นคราบน้ำมัน แสดงว่าน้ำมีค่าสนิมเหล็กสูง หากเป็นคราบฝ้าขาวๆ แสดงว่า น้ำมีค่าความกระด้างสูง

   3. ถ้าต้มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น เกิดตะกรัน เกิดคราบ หากเกิดตะกรันในหม้อต้มน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นมีค่าความกระด้างสูง

         ซึ่งหากเราวางน้ำไว้แล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราก็สามารถใช้น้ำนั้นได้ในเบื้องต้น เช่น ซักล้าง ปรุงอาหาร หรือใช้บริโภคได้

 ดูรายละเอียด คุณภาพน้ำทางเคมี

 

title-download.jpg

Contact-US03.gif