Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

นางสาวอังคณา ยาบา

นางสาวอังคณา ยาบา

na

ชื่อ  นางสาวอังคณา  ยาบา

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์

สำเร็จการศึกษา   วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี  (วท.บ. เคมี)

                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบหลัก   งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดี น้ำบริโภค  และงานประกันคุณภาพ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ปี 2562

1. กรรมการบริการวิชาการตรวจน้ำดื่มชุมชน

2. กรรมการตรวจสอบพัสดุคณะวิทยาศาสตร์