Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

นางสาวชนิดา แซ่โค้ว

นางสาวชนิดา แซ่โค้ว

 

ชื่อ  นางสาวชนิดา แซ่โค้ว

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา อาทิเช่น น้ำ อาหาร สุขาภิบาล ถุงมือยาง เป็นต้น