Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

นางสาวผุสดี มุหะหมัด

Miss Putsadee Muhamad

ชื่อ นางสาวผุสดี  มุหะหมัด

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตฐาน 

จบการศึกษา  วท.ม. เคมี (เคมีเชืงฟิสิกส์)  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

                   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประวัติส่วนตัว  รายละเอียดที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ปี 2562

1. คณะกรรมการบริการวิชาการตรวจน้ำดื่มชุมชน

2. คำสั่งแต่งตั้ง พี่เลี้ยงการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

3. คำสั้่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานและตรวจเยี่ยม 5ส

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ปี 2563

1. กรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ  

2. กรรมการประเมิน TOR -63

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ปี 2564

1. กรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC17025 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา

2. อนุกรรมการประเมินผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ

3. กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม

4. กรรมการบริการวิชาการ