Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

นายสุนทร ขวัญอ่อน

Mr. Soonthorn Khwan-on

soonthorn.jpg

ชื่อ    นายสุนทร  ขวัญอ่อน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ / ผู้จัดการวิชาการของระบบประะกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 :2017

จบการศึกษา   วท.บ. เคมี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน้าที่ความรับผิดขอบ และความชำนาญพิเศษ  งานตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางเคมี น้ำดี น้ำเสีย สารเคมี และงานด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิคการใช้เครื่อง CN-Analyzer  และงานด้านวิชาการระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 :2017