Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

งานวิจัยและพัฒนา

งานค้นคว้าวิจัยเชิงพัฒนาของหน่วยเครื่องมือกลาง ตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยเชิงพัฒนาด้านต่างๆ ของหน่วยฯ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิเคราะห์/ทดสอบ งานด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับยุคปัจจุบัน ที่ต้องการลดจำนวนบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานในแต่ละด้าน อีกประการหนึ่ง เพื่อรองรับงานสหกิจศึกษาของหน่วยฯ ที่ได้เปิดรับนักศึกษาสหกิจ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเป็นระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และนักศึกษาสหกิจต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย นอกจากการฝึกงานตามปกติ
นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2014
เสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
สหกิจศึกษา อีกหนึ่งภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง
หน่วยเครื่องมือกลาง รับนักศึกษาสหกิจ
การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์/ทดสอบ
รายงานวิจัย "การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์"
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ ประเภทพัฒนาคน พัฒนางาน ปีงบประมาณ 2559
นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2016
ECTI-CARD 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
โครงการพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2560
โครงการ Green Faculty ประจำปี 2560
โครงการ Green Faculty ประจำปี 2560
การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส (Available P2O5) ในปุ๋ย ระหว่างเทคนิค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) และเทคนิค Photometric method
ทุนพัฒนาคน พัฒนางาน เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560
การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส (Available P2O5) ในปุ๋ย ระหว่างเทคนิค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ Photometric method
รายงานผลการวิจัยโครงการทุนพัฒนาคน พัฒนางาน คณะวิทยาศาสตร์ปี 2560
นำเสนอผลงานวิชาการ "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ"
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 "การพัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ" 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
รายงานผลโครงการ green faculty
รายงานผลโครงการ green faculty
โครงการบริการด้วยใจ
โครงการการบริการด้วยใจเพื่อความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า ประจำปี 2563
โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยเครื่องมือกลาง

title-download.jpg

Contact-US03.gif