Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

2559

นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2014
เสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
สหกิจศึกษา อีกหนึ่งภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง
หน่วยเครื่องมือกลาง รับนักศึกษาสหกิจ
การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์/ทดสอบ
รายงานวิจัย "การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์"
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ ประเภทพัฒนาคน พัฒนางาน ปีงบประมาณ 2559
นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2016
ECTI-CARD 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์