Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

สหกิจศึกษา อีกหนึ่งภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง

หน่วยเครื่องมือกลาง รับนักศึกษาสหกิจ

co-op1.jpg

จริงๆ แล้ว หน่วยฯ ได้มีการรับนักศึกษาฝึกงานมา 10 กว่าปีแล้ว แต่เพิ่งมารับสหกิจศึกษาจริงๆ ประมาณ 2 ปีที่แล้ว ด้วยความพร้อมที่มากขึ้น ด้วยความจำเป็นที่ต้องพัฒนางานด้านวิเคราะห์/ทดสอบให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน หน่วยฯ จึงได้มีงานวิจัยและพัฒนาทางด้านงานวิเคราะห์/ทดสอบตลอดเวลา จึงสามารถรองรับงานสหกิจศึกษา ที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงดูแลงานที่เป็นโครงการพิเศษ สำหรับนักศึกษา

 co-op2.jpg

สหกิจศึกษา (Co-operative Education:Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและ เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา ) ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ หรือ กำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและสามารถทำสำเร็จ ได้ ภายใน 16 สัปดาห์ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษา สหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ