Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์/ทดสอบ

หน่วยเครื่องมือกลาง ได้มีงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิเคราะห์/ทดสอบ อย่างน้อย 1 งาน ในทุกๆ ปี ซึ่งเราได้มีโครงการวิจัยเล็กๆ ตลอดมา เพื่อรองรับงานสหกิจศึกษาของหน่วยฯ ด้วย และในปี 2559 หน่วยฯ โดยนายบุญสิทธิ์ วัฒนไทย และนางสาวผุสดี มุหะหมัด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ของหน่วยฯ ได้เสนอโครงการพัฒนางานวิเคราะห์/ทดสอบ เพื่อขอทุนโครงการพัฒนาคน และพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

เนื่องจากทางหน่วยเครื่องมือกลางได้รับตัวอย่างให้วิเคราะห์ DO และปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ในปริมาณที่มากในแต่ละครั้ง จึงหาวิธีในการลดระยะเวลาในการหาค่า DO เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ให้ค่าที่แม่นยำไม่ต่างจากวิธีมาตรฐาน ซึ่งเดิมทางหน่วยได้ใช้วิธีการไทเทรท (Azide modification) เป็นการทำให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับอิออนแมงกานีส (Mn2+) ภายใต้สภาวะที่เป็นด่างให้เกิด Mn4+ ซึ่งสามารถออกซิไดซ์อิออนไอโอไดด์ (I-) ให้กลายเป็นไอโอดีน (I2) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ปริมาณไอโอดีนที่เกิดขึ้นจะสมมูลกับปริมาณ DO ที่มีอยู่ในน้ำ แล้ววัดปริมาณไอโอดีนด้วยการ ไทเทรทกับโซเดียมไธโอซัลเฟต (มั่นสิน, 2002) แต่เนื่องจากวิธีดังกล่าวต้องใช้เวลานานในการไทเทรท เมื่อตัวอย่างมีปริมาณมาก จึงได้หาวิธีการใหม่เพื่อใช้แทนวิธีเดิม เนื่องจากวิธีการไทเทรทดังกล่าวเป็นการเติมสารเคมีเพื่อทำให้เกิดสีซึ่งเป็นสีของไอโอดีน โดยค่าสีสามารถตรวจวัดได้จากการดูดกลืนแสงของสารในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ (UV-VIS) โดยสีที่เกิดขึ้นมีที่มาจาก 2 แหล่งคือ สีที่เกิดจาก I2 ซึ่งใช้ในการไทเทรทสามารถดูดกลืนแสงดีที่สุดในช่วง 456 นาโนเมตร (พฑูรย์, 2532) และสีที่เกิดจาก I-3 ซึ่งเกิดจากการรวมกันของไอโอดีนกับไอโอไดด์ที่ยังเหลือในปฎิกิริยาสามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วง 315-351 นาโนเมตร จากการสังเกตสีของตัวอย่างก่อนทเทรทหาปริมาณสารละลายไอโอดีนเพื่อเทียบกับปริมาณออกซิเจนละลายก็พบว่า สีที่เกิดขึ้นในน้ำตัวอย่างมีความเข้มของสีไม่เท่ากัน หลังจากไทเทรทเทียบกับความเข้มของสีดู พบว่าความเข้มของสีดังกล่าวแปรผันตามปริมาตรการไทเทรทโดยสีเข้มมากจะใช้โซเดียมไธโอซัลเฟตในการไทเทรทมาก สีอ่อนใช้สารในการไทเทรทน้อย จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีของตัวอย่างกับปริมาณออกซิเจนละลาย โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เพื่อใช้แทนวิธีการไทเทรทแบบเดิม

รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ 2559