Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2014

เสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557

การประยุกต์ใช้ QR-code กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Applying QR-code forScience Laboratory Information Management System

 

ชีวิน ชนะวรรโณ1, เนาวัล ศิริพัธนะ2, ผุสดี มุหะหมัด3 และลัดดา ปรีชาวีรกุล4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail: {cheewin.c1, phutsadee.m3, ladda.p4}@psu.ac.th, way.serongang@gmail.com2

บทคัดย่อ

QR-Code หรือรหัสคิวอาร์ เป็นชื่อเรียกทางการค้าของบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง โดยสามารถอ่านรหัสผ่านทางกล้องรับภาพของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ได้เป็นอย่างดี การนำรหัสคิวอาร์มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System: LIMS) ซึ่งเป็นระบบที่มีกลไกการทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ โดยครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ-ส่ง ตัวอย่างจากผู้ใช้บริการ การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สะดวก รวดเร็ว และปราศจากข้อกำจัดทั้งสถานที่และเวลา ทั้งของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บทความนี้ได้ใช้หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรณีศึกษา จากการนำไปใช้งานจริง พบว่า การนำรหัสคิวอาร์มาใช้งานร่วมกับการทำงานของระบบการจัดการสารสนเทศห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถทวนสอบข้อมูลได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานตามปกติ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025:2005)

Keywords: ระบบการจัดการสนเทศห้องปฏิบัติการ, ห้องปฏิบัติการ, รหัสคิวอาร์

ecti2.jpeg

หลังจากได้ผ่านการทำงานด้านระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ได้เห็นผลงานเป็นรูปเป็นร่าง ได้ทดลองใช้ระบบจริง และที่สำคัญได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากสามารถทดแทนระบบการทำงานเดิมได้เกือบทั้งหมด ทำงานได้รวดเร็วประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเดิม ไม่มีขั้นตอนซ้ำซ้อน ที่สำคัญสามารถทวนสอบข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานตามปกติ

ที่สำคัญการนำรหัสคิวอาร์มาใช้งานร่วมกับการทำงานของระบบการจัดการ สารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนอกจากจะประหยัดเวลา ในการทำงานเป็นอย่างมากแล้วยังสามารถแทนที่ระบบเดิมที่ใช้เอกสารกระดาษเป็น หลักมาเป็นการเก็บในฐานข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้ง่ายในการจัดการข้อมูล ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลสะดวกรวดเร็วและช่วยลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลนอกจากนั้น ยังสามารถติดตามสถานะของตัวอย่างว่าอยู่ในขั้นตอนไหนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับลูกค้าและในอนาคตจะขยายระบบQR_LIMS โดยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมีที่คงเหลืออยู่ในคลังสาร เคมีของห้องปฏิบัติการต่อไป

ecti3.jpeg

ecti1.jpeg

และก็ได้เขียนบทความส่งในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 “การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาร่วมกับสมาคมไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ “ECTI-CARD “

ecti4.jpeg

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยการนำเสนอผลงานในรูปแบบของ Oral Presentation เป็นการพัฒนาบุคลากรในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สำคัญได้เห็นการพัฒนาผลงานในรูปแบบต่างๆ ของนักวิชาการหลากหลายสถาบัน ที่สำคัญเป็นการเพิ่มแรงจูงใจสำคัญในการพัฒนางานต่อไปด้วย

รายละเอียดบทความ