Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การให้บริการไนโตรเจนเหลว

การให้บริการเบิกใช้ไนโตรเจนเหลว

ระเบียบการให้บริการเบิกใช้ไนโตรเจนเหลวของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

1. ผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์ม พร้อมแจ้งเหตุผลการใช้งานไนโตรเจนเหลว ให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ทุกครั้ง

2.ผู้ใช้บริการนำถังไนโตรเจนเหลว มาวาง ณ จุดบริการที่หน่วยฯ กำหนด ภายในตอนเย็นวันพุธ และมารับไนโตรเจนเหลวในวันศุกร์เช้า พร้อมลงบันทึกการเบิก ในสมุดทะเบียนการเบิก

3. การเบิกจ่ายไนโตรเจนเหลวเป็นไปตามระเบียบการของคณะวิทยาศาสตร์กำหนด

แบบฟอร์มการเบิกใช้ไนโตรเจนเหลว

แบบฟอร์มการเบิกใช้ไนโตรเจนเหลว.docx