Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การบริการชุมชน

การถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นักศึกษา มอ.ปัตตานี ดูงานห้องปฏิบัติการ
บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต รายวิชา 724-428 Science techniques คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านเหนือ ต.คูเต่า ปี 2555
หน่วยเครื่องมือกลางฯ และคณาจารย์ ร่วมลงชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน 22 กุมภาพันธ์ 2555
ถ่ายทอดเกมส์ทายศัพท์ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ชุมชนบ้านเหนือ
หน่วยเครื่องมือกลางร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษา ทำกิจกรรมเล่มเกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนกัลยาชนรังสรรค์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านเหนือ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2558
ติดตามงานโครงการสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ
ติดตามงานสารสนเทศระบบการออม-สินเชื่อ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ
การพัฒนาโปรแกรมระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฺ
การให้บริการจัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการส่วนงานรับ-ส่งตัวอย่าง ให้สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข
บรรยายพิเศษ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและเทคนิคการใช้เครื่องมือเบื้องต้น
บรรยายพิเศษ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปุ๋ย และสารชีวมวล วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
อีกหนึ่งภาระกิจกับการช่วยเหลือชุมชน
อีกหนึ่งภาระ กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะวิทยาศาสตร์
มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้ "การออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่สากล" วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00น.
ระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา สำหรับเด็กประถมปลาย
โครงการจัดทำต้นแบบระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา ระหว่างช่วงชั้น ป.4-ป.6 กรณีศึกษาโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ชุมชนบ้านเหนือ

title-download.jpg

Contact-US03.gif