Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านเหนือ ต.คูเต่า ปี 2555

หน่วยเครื่องมือกลางฯ และคณาจารย์ ร่วมลงชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน 22 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยเครื่องมือกลางฯ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มอ. ร่วมมือกับองกรค์ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า ในการจัดเก็บข้อมูลประชากร และพัฒนาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์และการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในกิจการชุมชน

                          bannua meeting.jpeg

    วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 บุคลากรหน่วยเครื่องมือกลางฯ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส   รศ.ดร.จันทนา ไอยรากาญจนกุล จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และ ผศ.ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล  จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อปรึกษาหารือและแนะแนวทางเพื่อสนับสนุน ให้กับศูนย์บริหารกิจการชุมชน มัสยิดบ้านเหนือ

     โดยได้การต้อนรับจากบุคลากรเจ้าหน้าที่จากศูนย์เป็นอย่างดี นำโดย ดร. วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ อิหม่าม มัสยิดบ้านเหนือ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจุฬาราชมนตรี ศูนย์ภาคใต้ โดยหัวข้อในการพูดคุยและประสานความร่วมมือ เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและสำรวจสำมะโนประชากรในพื้นที่ชุมชน การจัดทำเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้า และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรท้องถิ่นแห่งอื่นๆ