Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ติดตามงานโครงการสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ

ติดตามงานสารสนเทศระบบการออม-สินเชื่อ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ

การลงพื้นที่ ติดตามการใช้งาน ระบบการออม และระบบสินเชือของสหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ เดือน กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนืองมา เกือบ 5 ปี แล้ว

bannua-saving4

สหกรณ์ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เริ่มต้นด้วยการทำเล็กๆ สมาชิกร่วมกันลงหุ้นๆ ละ 100 บาท จากเงินจำนวนไม่กี่หมื่นในอดีต จนกลายเป็นหลักล้านในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้าไปช่วย เพื่อป้องกันความผิดพลาด ตรวจสอบได้ง่าย หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้เข้าไปเขียนโปรแกรมการออมและสินเชื่อให้กับสหกรณ์มัสยิดบ้านเหนือ

bannua-saving3

 

ศึกษาระบบการคิดเงินปันผล ของเงินลงหุ้น และเงินฝากเพื่อการลงทุน (มูฎอรอบะฮ์) เพื่อแก้ไขระบบที่มีข้อบกพร่องบางส่วนให้ใช้งานได้ตามปกติ ก่อนลงใช้งานระบบจริง

 ืbannua-saving1

ทำความเข้าใจระบบ การฝาก-ถอน และการให้เงินปันผลในรอบปี และครึ่งปี