Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การพัฒนาโปรแกรมระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฺ

การให้บริการจัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการส่วนงานรับ-ส่งตัวอย่าง ให้สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข

           DMSC-1

                ภาระกิจสำคัญอีกภาระกิจหนึ่งของหน่วยเครื่องมือกลาง คือ งานบริการชุมชนที่มุ่งเน้นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น จะมีลักษณะแบบให้เปล่า และอีกงานบริการหนึ่งที่นอกเหนือจากการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ คือการให้บริการจัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานภายนอกหรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น ระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง ระบบการจัดการเครื่องมือและสารเคมี ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System ; LIMS) ที่ทางหน่วยฯ ได้ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของหน่วยฯ อยู่ในปัจจุบันนี้

DMSC-2

 การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบรับ -ส่งตัวอย่าง

             หน่วยเครื่องมือกลาง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสารสนเทศห้องปฏิบัติส่วนงานรับ-ส่งตัวอย่าง ให้กับสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

DMSC-3

 

        สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานสากล ด้วยภารกิจหน้าที่ที่สำคัญเหล่านี้ จึงมีผู้ใช้บริการมากมาย และหลากหลายทั่วทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามการให้บริการต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาจำนวนตัวอย่างที่ต้องส่งวิเคราะห์ การวิเคราะห์ราคาของจำนวนตัวอย่างที่ต้องการจะส่งตรวจวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งการกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง ก็ยังคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ หรือดาวโหลดแบบฟอร์มจากระบบ One-Stop Serviceดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการส่วนการรับตัวอย่างในส่วนของผู้ใช้บริการ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถมีความสะดวกในการทำงานได้ดีขึ้นทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการและสามารถคำนวณอัตราค่าบริการแบบอัตโนมัติ มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น และเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การรับส่ง-ตัวอย่างและติดตามผลการให้บริการแบบออนไลน์

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่