Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านเหนือ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2558

ิmasjis bannua.jpeg

 

ชุมชนบ้านเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชุมชนตำบลคูเต่า เป็นชุมชนมุสลิมต้นแบบมีการบริหารชุมชนแบบบูรณาการ กรอบความคิดการบริหารชุมชนของผู้นำในชุมชนนี้มีความแตกต่างกับชุมชนอื่น โดยเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศาสนาให้สมดุลกับการพัฒนาด้านทางโลก

bannua58-2.jpeg

 

จากการที่ชุมชนบ้านเหนือ เป็นชุมชนที่มีผู้นำมีการคิดพัฒนาแบบ Bottom up เป็นมุมมองที่มองการพัฒนาจากฐาน หรือรากขององค์ประกอบ คือประชาชนในชุมชน เริ่มจากการทำความเข้าใจกับคนในชุมชน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ จึงเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชนนี้ โดยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนบ้านเหนือ โดยการจัดพัฒนาเวปไซต์แนะนำชุมขน และระบบการออม-สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน โดยระยะแรก คณะทำงานได้เข้าไปประชุม พูดคุย ร่วมกับผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มย่อยต่างๆ ในชุมชน พร้อมกับสอบถามความต้องการเร่งด่วนของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยการอบรมโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมการใช้งานของสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้งานเวปไซต์ของโรงเรียน ให้กับสหกรณ์ชุมชน ประชาชนในชุมชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และครูในโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ให้เข้าใจและใช้งานในโปรแกรมดังกล่าว ให้สามารถดูแลชุมชนของตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังต้องติดตามการทำงาน และการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวด้วย

bannua58-3.jpeg

วิธีการดำเนินงาน

จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ชุมชนเพิ่มเติมในด้านสินเชื่อ พร้อมดูแลฐานข้อมูลเดิม และจัดระบบการออกรายงานผล เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อเป็นสารสนเทศช่วยระบบการออมเงินของสมาชิก

 

bannua58-4.jpeg

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ของสังคม

2. ชุมชนสามารถพัฒนาตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้