Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

บรรยายพิเศษ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและเทคนิคการใช้เครื่องมือเบื้องต้น

บรรยายพิเศษ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปุ๋ย และสารชีวมวล วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

psu -1

นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 8 คน มาศึกษาดูงาน ทางด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ สารเคมี ปุ๋ย และสารชีวมวล ในห้องปฏิบัติการหน่วยเครื่องมือกลาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ รายวิชา 724-428 Science Tecnology

psu-2

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย และสารชีวมวล ความสำคัญของการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ และเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์จริงในห้องปฏิบัติการ