Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

อีกหนึ่งภาระกิจกับการช่วยเหลือชุมชน

อีกหนึ่งภาระ กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะวิทยาศาสตร์

flood3

ภาระกิจอีกอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากเป็นแหล่งให้การศึกษาแล้ว ก็คือ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภาคใต้ และหน่วยเครื่องมือกลางก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ทำงานภายใต้นโยบายของคณะฯ คือ นอกจากจะให้บริการวิชาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว หน่วยเครื่องมือกลางยังให้บริการช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคลีนิคสัญจรปรึกษาปัญหาน้ำดื่มชุมชน ให้คำปรึกษาปัญหาน้ำดื่ม น้ำบริโภค รวมถึงวิธีการทำน้ำดื่มให้ปลอดภัย จากภาระกิจนี้ ทำให้ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยในภาคใต้ หน่วยเครื่องมือกลาง จึงได้ให้บริการน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกครั้งตั้งแต่ ปี 2543 เป็นต้นมา

flood 

หน่วยเครื่องมือกลาง มีเครื่องผลิตน้ำดื่มด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis ; RO) เป็นระบบการทำน้ำให้สะอาดด้วยระบบการกรองผ่านเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable Membrane) โดยใช้ความดัน โดยที่เยื่อเลือกผ่านดังกล่าวมีขนาดเล็กถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งน้ำที่ได้จากระบบ RO จึงเป็นน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ และปลอดภัยปราศจากการปนเปื่้อนจากสารพิษต่างๆ หรือจะให้เข้าใจง่ายๆ คือระบบที่ใช้กรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดนั่นเอง และเพื่อยึดอายุการใช้งานของเยื่อกรอง RO จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้น้ำดิบผ่านระบบกรองเบื้องต้น เช่น ผ่านเรซิน และถ่านกำมันต์ (Activated Carbon) ฯลฯ ให้มากที่สุด ก่อนที่น้ำผ่านเข้าไปในเยื่อกรอง RO หลังจากนั้นก็ผ่านหลอดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มอีกครั้งหนึ่งด้วย

 flood1

flood2

ุกครั้งที่ต้องผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งบุคลากร และนักศึกษา จะมาร่วมด้วยช่วยกันตลอดมา โดยบางครั้งต้องผลิตน้ำทั้งกลางวัน กลางคืน สลับเปลี่ยนเวรช่วยกัน เพราะบางครั้งต้องผลิตเป็นหมื่นๆ ขวด ไม่ใช่เฉพาะแค่บุคลากรและนักศึกษาเท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน ประชาชนรอบข้างมหาวิทยาลัยฯ บริษัทฯ ห้างร้านในจังหวัดสงขลา ก็ช่วยกันบริจาคขวดน้ำ และเงิน อีกด้วย ทำให้ทุกครั้งที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ หน่วยงานแรกที่ทุกคนนึกถึง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนี่คืออีกอีกหนึ่งของความภูมิใจของพวกเรา ชาววิทยาศาสตร์