Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ถ่ายทอดความรู้ "การออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่สากล" วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00น.

หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยได้รับการต้อนรับจาก หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง คุณผุสดี มุหะหมัด ทั้งนี้หัวข้อสำหรับการดูงานคือ "การออกแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อเพื่อเจ้าสู่มาตรฐานสากล” โดยคุณสุนทร ขวัญอ่อน ผู้จัดการวิชาการของระบบประกันคุณภาพ ISO/IEC17025

โดยมีภาพรายละเอียด ดังนี้