Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา สำหรับเด็กประถมปลาย

โครงการจัดทำต้นแบบระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา ระหว่างช่วงชั้น ป.4-ป.6 กรณีศึกษาโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ชุมชนบ้านเหนือ

mind2

หน่วยเครื่องมือกลาง ได้มีการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนบ้านเหนืออย่างต่อเนื่องมา เกือบ 10 ปี ประกอบกับได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และทางโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ได้มีโครงการคัดเลือกเด็กจิตอาสาของโรงเรียน สำหรับออกไปช่วยเหลือชุมชนบ้านเหนือ รอบข้างโรงเรียน ตามโครงการของรัฐบาล ที่ต้องฝึกให้เด็กไทยมีจิตอาสา โดยจัดให้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละครึ่งวัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการคัดเลือกเด็กจิตอาสา

mind

หน่วยฯ จึงร่วมมือกับโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ สร้างโปรแกรมค้นหาเด็กจิตสาของโรงเรียน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถ้าหากโครงการนี้สำเร็จ จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบเรื่องการค้นหาเด็กจิตอาสาของโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป เพื่อจะได้สร้างเด็กดี มีจิตอาสา เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศโดยรวมด้วย

รายละเอียดโครงการ