Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

คุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ

บรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบน้ำตู้หยอดเหรียญn ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา สำนักงานเทศบาลคอหงส์ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00

คอหงส์

บรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบน้ำตู้หยอดเหรียญและตัวแทนประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย และสุ่มตรวจคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม

คอหงส์1

ปัจจุบัน น้ำตู้หยอดเหรียญ กำลังนิยมในส่วนของเทศบาลเมืองต่างๆ จะเห็นว่า มีอยู่ทั่วไป ซึ่งมีความสะดวก ง่าย และราคาก็ไม่แพงมาก เหมาะสำหรับชุมชนหอพัก ซึ่งแน่นอน เมื่อมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แบบหยอดเหรียญ ที่ต้องดูแลตามมา ก็คือ ความสะอาดของน้ำนั่นเอง เพราะ สำนักงาน อย. ก็ไม่ได้มีการเข้มงวดคุณภาพน้ำเหมือนน้ำบรรจุขวดในภาชนะปิดสนิท ซึ่งมีประกาศที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม น้ำตู้หยอดเหรียญ ก็ใช่คุณภาพน้ำเทียบเคียงกับ น้ำบรรจุขวดฯ เช่นเดียวกัน แต่เพื่อให้ง่าย ก็ต้องใช้ชุดทดสอบควบคุมคุณภาพเบื้องต้นด้วย และอย่างน้อย ปีละครั้งที่ต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน อย. น้ำบรรจุขวดในภาชนะปิดสนิท เพื่อดูคุณภาพไส้กรองน้ำนั่นเอง

คอหงส์/

เทศบาลคอหงส์ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลคุณภาพน้ำตู้หยอดเหรียญ ซึ่งมีมากมายในเขตเทศบาลคอหงส์ จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตู้อยอดเหรียญ การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมการบำรุงรักษา รวมถึงให้ความรู้เรืองการดูแลไส้กรองต่างๆ ของตู้หยอดเหรียญอีกด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดการบรรยาย