Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 4

14-17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

leader2

ผู้นำกับผู้บริหาร ใช่ว่าจะเหมือนกัน ผู้นำ ต้องมีส่วนหนึ่งที่ติดตัวมา มีคุณสมบัติหลายๆ อย่างในตัวเอง ที่มีอิทธิพลต่อคน ทำให้คนรัก และตาม ซึ่งผู้นำอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารก็ได้ แต่ผู้บริหารคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารองค์กร ซึ่งอาจจะไม่มีคุณสมบัติของผู้นำในตัวเองเลยก็ได้ เราจึงเห็นผู้ที่ไม่เป็นผู้นำ แต่ขึ้นไปเป็นผู้บริหาร และทำอะไรที่ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้นำให้่เราเห็นได้อยู่ทั่วไป 

คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำ คือต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญในสมอง (ความจำ) พร้อมระบบการจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นเลิศ มิฉะนั้น ผู้นำจะสามารถวางแผนงาน และนำพาองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ผู้นำต้องคม และต้องเฉียบ ต้องมี Critical thinking หรือเรียกว่า มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ที่สามารถคิด พิจารณาประเมิน และตัดสินสิ่งต่่างๆ โดยแสวงหาคำตอบอย่างสมเหตุสมผล

 leader1

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำต้องมี และขาดไม่ได้ คือ ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ เสียสละ เข้มแข็ง อดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบ ต้องทำงานหนักมากกว่าผู้อื่น ที่สำคัญต้องยึดมั่นในความดี ความเมตตา ใช่ความเมตตา อาจจะไม่ได้ฝึก และสามารถสร้างกันง่ายๆ ต้องติดตัวถึงจะดี แต่ถ้าไม่ติดตัวมา ผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้นำ ต้องพยายามสร้างเมตตาให้เกิด เพราะเมตตา คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ตามรัก ศรัทธาผู้นำ และรักองค์กร

โดยธรรมชาติมนุษย์ไม่มีใครชอบถูกสั่งให้ทำ มันจึงความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้นำที่ต้องมี คือศิลปการใช้คนให้ทำงานด้วยใจที่อยากทำ เพราะ เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทำงานด้วยใจได้ ก็เท่ากับว่าเราได้พลังมหาศาลในการขับเคลื่อนองค์กร กฏ ระเบียบใช้ในการปกครอง แต่ไม่ใช่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร หากผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำระดับสูงขององค์กรใด ที่ยึดกฏระเบียบนำหน้าการบริหารจัดการ หรือพูดง่ายๆ ว่าใช้กฏ ระเบียบในการขับเคลื่อนองค์กร ยากที่จะทำให้องค์กรนั้นพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด อย่างที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรคู่แข่งได้ และนี่แหละ คือศาสตร์และศิลป์ของผู้นำ หรือการเป็นหัวหน้างาน

 leader3

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างสำหรับผู้นำ คือการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเข้าใจคน ผู้นำต้องรู้จักความเป็นตัวเอง รู้จักคนอื่น เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของคน ซึ่งหมายถึงการแสดงออก ความชอบของคนแต่ละคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นตัวตนของคนอื่น ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิสัมพันธ์ นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

หาก "ผู้นำ" สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ตาม รักและศรัทธา ปฏิบัติตามแนวคิด ทิศทาง ด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ