Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องวิเคราะห์ธาตุ ICP-OES

การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องวิเคราะห์ธาตุ ICP-OES รุ่น Avio500 ของบริษัท Perkin-Elmer

(Analytical performance evaluation of the Element Analyzer ICP-OES Model Avio500)

โดยณัชยาตา หมวกทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หน่วยเครื่องมือกลางฯ มอ.

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง ICP-OES รุ่น Avio500 ซึ่งเป็นเครื่องซื้อมาใหม่ทดแทนเครื่องเดิมคือ ICP-OES รุ่น 4300DV ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มานานกว่า 18 ปี โดยก่อนนำเครื่องมาใช้งานจริงนั้นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจวิเคราะห์ที่รายงานไปนั้นมีความถูกต้อง กระบวนการนี้เรียกว่า Method validation (MV) ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่กำหนดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025) หรือตั้งไว้สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างโดยทั่วไป เมื่อต้องมีการเลือกเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ใหม่ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือคุณสมบัติของเครื่องมือวิเคราะห์ในด้านคุณภาพของตัวเครื่อง เทคโนโลยี และขนาดของเครื่องมือเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน  งบประมาณ และบริการหลังการขาย นอกจากนี้คุณสมบัติของวิธีการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (performance characteristics) ของแต่ละรายการทดสอบเป็นสิ่งจำเป็นที่หอ้งปฏิบัติการต้องคำนึงถึงในการทำ MV สำหรับการทดสอบครั้งนี้จัดอยู่ในกลุ่ม Non-waived Tests Modified or Developed หรือ In-House Method หมายถึงการทดสอบใดก็ตาม ที่มีการประยุกต์วิธีการ หรือเป็นการทดสอบที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยหอ้งปฏบิติการ การทำ MV ต้องประกอบไปดว้ยเรื่องหลักๆ ที่ต้องทดสอบ 4 อย่าง คือ

1. Recovery of method เพื่อประเมินความถูกต้อง

2. Replication of experiment เพื่อประเมินความเที่ยง

3. Linearity experiment เพื่อประเมินช่วงของผลการทดสอบ

4. Detection limit experiment เพื่อตรวจหาระดับต่ำสุดที่วิธีการทดสอบนั้นๆสามารถทำได้

การทดสอบหาความถูกต้อง ความเที่ยง ช่วงความกว้างในการรายงานผล รวมทั้งตรวจสอบหาระดับต่ำสุดที่วิธีการทดสอบนั้นๆ สามารถทำได้ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ให้บริการ และการประเมินนั้นทำไปเพื่อพิสูจน์ว่ารายการทดสอบหรือรายการตรวจที่นำมาให้บริการนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปหรืออยู่ในกรอบผลการประเมินที่กำหนดตามระบบ ISO/IEC17025 จริงภายใต้ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ 

รายละเอียด อ่านต่อที่นี่