Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์

Insurance

ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์

        คำจำกัดความของการประกันภัยรถยนต์คือ การที่บุคคลหนึ่งซึ่งในที่นี้เรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยนั้น ซึ่งเงินจำนวนนี้เรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยแล้ว หากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับจำนวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้ ซึ่งจำนวนเงินที่ตกลงทำสัญญาไว้ เรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย”

 

        โดยสรุปแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์ ก็คือ การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ โดยย้ายความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถยนต์ไปยังบริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์นั่นเอง โดยที่การประกันภัยรถยนต์จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

        § ประกันภัยรถยนต์ช่วยบริหารสินทรัพย์ แม้ไม่อาจคาดคะเนความเสียหายจากอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าชดเชย และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายของคู่กรณี หรือ ค่ารักษาพยาบาลได้ การทำประกันภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่ายังมีรถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ ลดการสูญเสียสินทรัพย์แบบไม่คาดฝัน

 

        §ให้สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พ.ร.บ.หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายบังคับที่ให้ความคุ้มครองแก่ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ เช่น คนขับขี่ คนโดยสาร หรือคนเดินข้างถนน ผู้คนเหล่านี้สามารถได้รับการรักษาโดยใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. โดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

        § ให้ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเอง นอกเสียจากการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ชดเชยจากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตแล้ว เป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต การทำประกันภัยยังช่วยลดภาระด้านการผ่อนค่างวดเมื่อรถเกิดการสูญหายเพราะถูกโจรกรรม

        § สร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจ  การประกันภัยรถยนต์ช่วยเพิ่มความมั่งคงต่อองค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน แม้อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายบุคลากรของหน่วยงาน นั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรด้านเวลา ส่งผลต่องานของหน่วยงาน แต่การประกันภัยจะช่วยลดความเสียหายด้านการเงินของหน่วยงาน ลดปัญหาด้านกระแสเงินสด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัยรถยนต์

        § ลดภาระของสังคม การทำประกันภัยเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกในสังคมว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะมีผู้คุ้มครองดูแล รับผิดชอบ ต่อความเสียหายและบาดเจ็บ โดยที่ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ได้

        § พัฒนาประเทศชาติ การทำประกันภัย ถือว่าเป็นการออมหรือการสะสมทุนของประเทศอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ โดยไปช่วยลดภาระและงบประมาณของประเทศแล้ว บริษัทที่รับประกันภัยก็ยังสามารถนำเงินก้อนนี้ ไปใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

        § ปกป้องทรัพย์สินสาธารณะ นอกเสียจากที่ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลกายนอกแล้ว ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือทรัพย์สินสาธารณะ อย่างเช่น บ้านเรือน ป้ายไฟ เสาไฟฟ้า อีกด้วย

        แม้การทำประกันภัยรถยนต์จะไม่ใช่หนทางที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นได้

 car3

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

นิตยสารปันยิ้ม เติมสุข ปีที่ 5 ฉบับที่13