Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562

นับเป็นเวลา กว่า 7 ปี แล้ว ที่ประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้ง

เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ปี 2562

 

          นับเป็นเวลา กว่า 7 ปี แล้ว ที่ประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้ง หากนับปี 2554 เป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของประเทศไทย เท่ากับว่าคนที่เกิดหลังปี 2536 หรืออายุ 18-26 ปี คือกลุ่มคนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เป็นครั้งแรก  ครั้งนี้จึงได้รวบรวมขั้นตอนการเลือกตั้งไว้ดังนี้
          เลือกตั้งครั้งนี้ต้องทำอะไรบ้าง

1. เตรียมเช็กชื่อมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.2562 หรือต้องเกิดวันที่ 24 มีนาคม 2544 หรือก่อนหน้านั้น
 • มีสัญชาติไทย ผู้ที่โอนสัญชาติมาเป็นคนไทย ต้องได้รับสัญชาติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน

          สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กกต.จะมีการส่งรายชื่อทางไปรษณีย์ไปยังบ้านของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยในแต่ละบ้านจะได้รับจดหมาย 1 ฉบับ ซึ่งเป็นรายชื่อตามทะเบียนบ้านของทุกคนในบ้านที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ตรวจสอบรายชื่อและเขตเลือกตั้งของตนเองก่อนออกไปลงคะแนนจริง ซึ่งจะส่งไปถึงไม่เกิน 20 วัน ก่อนการเลือกตั้ง  

          ผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง?

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • คนที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
 • คนที่ถูกคุมขังตามคำสั่งศาล
 • คนวิกลจริต

 2. เลือกตั้งล่วงหน้าได้ทุกที่ แม้จะอยู่นอกเขตเลือกตั้ง

          สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - 19 ก.พ.นี้ เท่านั้น และต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน วันที่ 17 มี.ค.2562

          ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถตรวจลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/  โดยต้องกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 1. เลขประจำตัวประชาชน เป็นตัวเลข 13 หลัก
 2. ชื่อ เป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม
 3. นามสกุล เป็นภาษาไทย
 4. วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เช่น เกิด 15 กรกฎาคม 2520 ให้ใส่เป็น 15/07/2520
 5. หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชน
 6. เลขรหัสประจำบ้าน เป็นตัวเลข 11 หลัก ปรากฏอยู่ด้านซ้ายบน ในหน้าแรกของรายการเกี่ยวกับบ้านในเล่มสมุดสำเนาทะเบียนบ้าน
 7. จังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ ประกอบด้วยรายชื่อจังหวัด เรียงตามตัวอักษร

          จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน โดยประชาชนต้องเลือกสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต หรือหากต้องการเปลี่ยนจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ ก็สามารถเลือกจังหวัดอื่นๆ ในหน้าจอนี้ได้ โดยสถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวัดที่เลือก

          เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยัน การบันทึกข้อมูล หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด “ไม่ใช่” หากต้องการยืนยันการลงทะเบียนกด “ใช่” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนฯ เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ระบบจะแสดงเอกสารการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้ 

3. เข้าคูหากาเบอร์เดียว (24 มีนาคม 2562)

เมื่อเดินทางไปถึงเขตเลือกตั้งแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้

 • ตรวจสอบรายชื่อ
  ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง
 • ยื่นบัตรประชาชน
  ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • รับบัตรเลือกตั้ง
  ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาด้านบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

 • "กากบาท" ลงคะแนน
  เข้าคูหาตรวจสอบหมายเลขผู้สมัคร โลโก้พรรค และชื่อพรรคของผู้สมัครที่ต้องการเลือกแล้วลงคะแนนโดยการทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องว่างสำหรับทำเครื่องหมาย ไม่เกินหนึ่งหมายเลข หรือ ทำเครื่องหมาย X ใน "ช่องไม่เลือกผู้สมัครใด" ที่มุมด้านขวาล่าง หากไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครใด
 • หย่อนบัตรลงหีบ
  เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

 ข้อควรจำ

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนในเวลา 08.00 – 17.00 น. 
 • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากเขตเลือกตั้ง หรือจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกต
 • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด
 • ต้องนำบัตรเลือกตั้งหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเอง
 • หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามต้องระวางโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

 

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก:

 https://news.thaipbs.or.th/content

title-download.jpg

Contact-US03.gif