Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

การพัฒนางานประจำ ให้เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น มีปัจจัยที่สําคัญคือตัวของผู้ปฏิบัติงาน เอง กล่าวคือผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่ตัวเองปฏิบัติ เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในงานที่ตัวเองปฏิบัติจะทําให้เห็นช่องทางในการพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ได้เลย

 

อ่านต่อที่นี่

title-download.jpg

Contact-US03.gif