Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ภารกิจด้านการเรียนการสอนของหน่วยเครื่องมือกลาง

ภารกิจด้านการเรียนการสอนเป็นอีกภารกิจหลักของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในแต่ละปีหน่วยเครื่องมือกลางฯ จะรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกงานและสหกิจศึกษาในห้องปฏิบัติการของหน่วยเครื่องมือกลาง ไม่น้อยกว่า 15 คน/ปี ซึ่งนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจะได้ฝึกทักษะต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การวางแผนการทำงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เจอจากการทำงาน ซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนที่นักศึกษาจะจบออกไปและได้นำทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปใช้ชีวิตการทำงานในชีวิตจริง และทางหน่วยเครื่องมือกลาง ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้ไปบรรยายใน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้บรรยายในหัวข้อ ระบบประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

title-download.jpg

Contact-US03.gif