Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

News

Site News

.

"QR_LIMS" การบริหารห้องปฏิบัติการยุค IT "8 คน 10 ล้าน บริหารอย่างไร"

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยการนำรหัสคิวอาร์มาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (QR_LIMS)

"QR_LIMS" การบริหารห้องปฏิบัติการยุค IT "8 คน 10 ล้าน บริหารอย่างไร" - Read More…

มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ถ่ายทอดความรู้ "การออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่สากล" วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00น.

มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ - Read More…

ประเทศไทย ยุค 4.0 เป็นอย่างไร

ประเทศไทยในยุค 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่

ประเทศไทย ยุค 4.0 เป็นอย่างไร - Read More…

อีกหนึ่งภาระกิจกับการช่วยเหลือชุมชน

อีกหนึ่งภาระ กับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะวิทยาศาสตร์

อีกหนึ่งภาระกิจกับการช่วยเหลือชุมชน - Read More…

บ่อน้ำสีดำ อ.ศรีสาคร นราธิวาส มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์

เหตุแปลกประหลาดในพื้นที่กลางเทือกเขาบ้านไอกาแซ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส น้ำในบ่อกลายเป็นสีดำสนิท

บ่อน้ำสีดำ อ.ศรีสาคร นราธิวาส มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ - Read More…

ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 4

14-17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 4 - Read More…

พ่อ....ผีหลอกหรือปล่าว

เล่นกะลูกอยู่ในห้องนั่งเล่น จู่ๆ มันก็มีเสียงดัง ติ๊ดๆ ขึ้นมาจากในห้องนอน เหมือนใครเอารีโมทแอร์ มากดเล่น ก็เลยเดินไปเปิดประตูห้องนอน ก็พบว่า........หึหึ

พ่อ....ผีหลอกหรือปล่าว - Read More…

เตรียมรับโครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2560

การวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมรับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560

เตรียมรับโครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2560 - Read More…

ทำไมต้องสอบเทียบ

สอบเทียบเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผลการวัดที่เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้ คือการใช้เครื่องมือวัด ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ

ทำไมต้องสอบเทียบ - Read More…

การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏฺิบัติการ

การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ - Read More…

9 ประเภทของวายร้ายมัลแวร์

วายร้ายคอมพิวเตอร์ อันตรายมากกว่าที่คุณคิด!!

9 ประเภทของวายร้ายมัลแวร์ - Read More…

การพัฒนาโปรแกรมระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฺ

การให้บริการจัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการส่วนงานรับ-ส่งตัวอย่าง ให้สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาโปรแกรมระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฺ - Read More…

นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2016

ECTI-CARD 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นำเสนอผลงานวิชาการ ECTI-CARD 2016 - Read More…

รายงานวิจัย "การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์"

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ ประเภทพัฒนาคน พัฒนางาน ปีงบประมาณ 2559

รายงานวิจัย "การหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยการวัดสีด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์" - Read More…