Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

News

Site News

.

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ISO/IEC17025 :2017 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา - Read More…

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง - Read More…

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562

สรุปการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 10เรื่องเด่นๆในรอบปีที่แล้ว

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562 - Read More…

โครงการบริการด้วยใจ

โครงการการบริการด้วยใจเพื่อความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า ประจำปี 2563

โครงการบริการด้วยใจ - Read More…

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยเครื่องมือกลาง

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - Read More…

QR_LIMS นวัตกรรมใหม่ของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

QR_LIMS นวัตกรรมใหม่ของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ - Read More…

"ปลูกป่า" ประโยชน์ที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของการปลูกป่ามีมากมายมหาศาลกว่าที่เราคิด

"ปลูกป่า" ประโยชน์ที่ยั่งยืน - Read More…

การบริหารจัดการห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ยุค 4.0

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2562 "คุณภาพน้ำคือคุณภาพชีวิต" 27-29 สิงหาคม 2562 ณ.บีพีสมิหลาบีช อ.เมือง สงขลา

การบริหารจัดการห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ยุค 4.0 - Read More…

ความพึงพอใจ ปี2562

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ปี2562 - Read More…

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ 2563

ใช้ระยะเวลานานกว่า 30 ปี ในการผลักดันจนผ่านเป็นกฎหมาย เพื่อทดแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินเก่าที่ไม่เหมาะกันสภาวะการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีส่วนช่วยลดความเลื่อมล้ำและเพ่ิมความเป็นธรรมสำหรับประชาชนด้วย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ 2563 - Read More…

"ร่วมกันเดินหน้าเข้าสู่ science 4.0"

โครงการสัมมนา "ร่วมกันเดินหน้าเข้าสู่ Science 4.0" 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

"ร่วมกันเดินหน้าเข้าสู่ science 4.0" - Read More…

มาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017

หน่วยเครื่องมือกลางใช้ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2017 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

มาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017 - Read More…

ส่งมอบ PACl และสารส้มให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางหน่วยเครื่องมือกลางได้ส่งมอบ PACl และสารส้ม จำนวน 4 กระสอบ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่งมอบ PACl และสารส้มให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - Read More…

ระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา สำหรับเด็กประถมปลาย

โครงการจัดทำต้นแบบระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา ระหว่างช่วงชั้น ป.4-ป.6 กรณีศึกษาโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ชุมชนบ้านเหนือ

ระบบคัดกรองนักเรียนจิตอาสา สำหรับเด็กประถมปลาย - Read More…