Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

สาระน่ารู้ด้านวิเคราะห์/ทดสอบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์/ทดสอบ
่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
บรรยายพิเศษ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Image JPEG imageDesert.jpg
ทำไมต้องสอบเทียบ
สอบเทียบเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผลการวัดที่เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้ คือการใช้เครื่องมือวัด ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏฺิบัติการ