Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏฺิบัติการ

การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล และการส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

sampling-water 

วิธีการเก็บตัวอยางน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี

1. การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเจาะใหม่ให้เก็บขณะทำการทดสอบปริมาณน้ำโดยเก็บก่อนหยุดสูบ ประมาณ 15 นาที

2. การเก็บน้ำจากบ่อที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำแล้ว ให้เก็บหลังจากเริ่มสูบน้ำใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3. ภาชนะบรรจุ ต้องเป็นพาสติกล้างสะอาด และต้องล้างขวดพาสติกและฝาด้วยน้ำบาดาลที่จะเก็บ อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เก็บน้ำให้เต็มขวด ปิดฝาให้แน่น แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ

4. ปริมาณน้ำ อย่างไม่น้อยกว่า 0.5-1 ลิตร

5. เมื่อเก็บน้ำแล้ว ให้เขียนข้างขวดดังนี้

ชื่อผู้ขออนุญาต ใช้น้ำบาดาล

หมายเลขบ่อ และพิกัด

สถานที่ตั้ง

ความลึกของบ่อ

วันที่เก็บเก็บตัวอย่าง / ผู้เก็บตัวอย่าง

ิbottle-water

6. นำส่งห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณเพ็ญประภา ศรีประสม

หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์

.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-288058-9 โทรสาร 074-558850

website ; http://ced.sci.psu.ac.th

Email : penprapa.r@psu.ac.th, หรือapiradee.bin@gmail.com

id line ; 0813888512 , หรือ id line ; phutsadee.m

7. ราคาพิเศษ 1600บาทต่อตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี และสามารถรับผลวิเคราะห์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง ชำระค่าบริการ โดยโอนเข้าบัญชี หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 565-2-38598-7 และส่งผลทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือด่วนพิเศษ ฟรี !!

 

ที่มา : bgr3.dgr.go.th/attach/news_1392976132_water_exam.pdf