Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

การใช้วัสดุอ้างอิง /วัสดุอ้างอิงรับรอง (RM/CRM) ในห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์และการเลือกใช้งานวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

crm

วัสดุอ้างอิง (reference materials; RM) หมายถึงวัสดุหรือสารที่มีสมบัติหนึ่งอย่างหรือหลายอย่าง มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และจัดทำมาอย่างดี สำหรับใช้สอบเทียบอุปกรณ์ใช้ในการประเมินวิธี หรือใชในการกำหนดค่าวัสดุต่างๆ สำหรับวัสดุอ้างอิงรับรอง (certified reference materials ; CRM) หมายถึงวัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองซึ่งค่าที่ระบุมีการรับรองโดยวิธีการ ดำเนินการที่สามารถสอบกลับไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ และแสดงค่าความไม่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง Standaed Reference Materials- SRMs หมายถึงวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดย NIST (National Institute of Standards and Technology), USA

crm-1

ตามข้อกำหนดด้านวิชาการ (ISO/IEC 17025) มีหลายวัตถุประสงค์กล่าวคือเพื่อใช้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสำหรับ วิธีทดสอบที่ไม่ใช่วิธีมาตรฐา วิธีมาตรฐานแต่ใช้นอกเหนือขอบข่ายวิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น ตรวจสอบความสอบกลับได้การวัดและใช้ในการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบใช้วัสดุอ้างอิงในการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ (method comparison) การพัฒนาวิธีทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method development and validation) การทวนสอบวธีทดสอบ (method verification) การทดสอบเทียบ (calibration) การควบคุมคุณภาพ (quality control) การประกันคุณภาพ (quality assurance) การฝึกอบรม (on the job of training) บุคลากรด้านวิชาการ

การใชวัสดุอางอิง /วัสดุอางอิงรับรอง (RM/CRM) ในหองปฏิบัติการ

สุนทร  ขวัญอ่อน