Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005

ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ; 2005

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2005 หมายถึง ปี 2005 ในข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าว แบ่งเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 1. ขอบข่าย 2. เอกสารอ้าง 3. คำศัพท์และคำจำกัดความ 4. ข้อกำหนดด้านการบริหาร 5. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

สำหรับข้อกำหนดด้านบริหาร แบ่งเป็น 15 หัวข้อย่อย ดังนี้

4.1 การจัดการองค์กร

4.2 ระบบบริหารงาน

4.3 การควบคุมเอกสาร

4.4 การทบทวนคำขอ และข้อสัญญา

4.5 การจ้างเหมาช่วงการวิเคราะห์/ทดสอบและสอบเทียบ

4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ

4.7 การให้บริการลูกค้า

4.8 ข้อร้องเรียน

4.9 การควบคุมงานทดสอบ/สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.10 การปรับปรุง

4.11 การปฏิบัติการแก้ไข

4.12 การปฏิบัติการป้องกัน

4.13 การควบคุมบันทึก

4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

4.15 การทบทวนการบริหาร

ข้อกำหนดด้านวิชาการ แบ่งเป็น 10 หัวข้อย่อยคือ

5.1 ข้อกำหนดวิชาการทั่วไป

5.2 บุคลากร

5.3 สถานที่และสภาวะแวดล้อม

5.4 วิธีทดสอบ /สอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

5.5 เครืองมือ

5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด

5.7 การชักตัวอย่าง

5.8 การจัดการตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ/สอบเทียบ

5.10 การรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ

ขอบข่าย ของมาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการทดสอบ /สอบเทียบ ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกองค์กร ที่ดำเนินการทำกิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบ เช่น หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน หน่วยงานวิจัย หรืออื่นๆ เป็นต้น

ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของ ปี 2005 จาก มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 1999 คือ ข้อ 4.1 องค์กร 4.2 ระบบการบริหาร 4.7 การบริการลูกค้า 4.10 การปรุงปรุง 4.12 การปฏิบัติการป้องกัน 4.15 การทบทวนการบริหาร 5.2 บุคลากร และข้อ 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ/สอบ เทียบ เนื้อหาโดยรวมให้ความสำคัญกับผู้บริหารระดับสูง และในการจัดกระบวนกา่รและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการนำไปปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดและให้ความสำคัญกับลูกค้า ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด กฏ ระเบียบ กฎหมาย โดยเปลี่ยนคำว่า ระบบคุณภาพจาก Quanlity System เป็น Management System และลูกค้า จาก Client เป็น customer focus กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และเน้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพและองค์กรอย่างต่อเนื่อง