ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Sci_LIMS)