• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Sci_LIMS)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
(ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Testing No.0033

กำหนดการ

  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น.
  • ช่วงเช้า - บรรยายและสาธิตระบบ
  • ช่วงบ่าย - ทดลองใช้งานระบบ
อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรผู้อบรม/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

  • คุณผุสดี มุหะหมัด
  • คุณโสรยา สิงสาโร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
  • รองศาสตรจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
อ่านเพิ่มเติม

สถานที่จัดอบรม

ห้อง วท.2 Smart Classroom อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
(ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)

อ่านเพิ่มเติม