• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com
#

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

  • "มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการแบบมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล"

พันธกิจ

  • - การให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ ระดับตำบลและจังหวัด หน่วยงานราชการอื่นๆ บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยรหัสคิวอาร์ (Laboratory Information Management System with QR Code ; QR_LIMS)
  • - การให้บริการการเรียน การสอน ทางด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การเป็นสถานฝึกงานแลสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • - การให้บริการชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน