• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com

ใบรับรองระบบประกันคุณภาพ

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2570