• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com

การบริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ทางหน่วยฯ สามารถให้บริการได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  • 1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ จำนวน 2 ชุด
  • 2. ถ้าเป็นการซ่อมเครื่องมือขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ให้นำมาที่ศูนย์ ฯ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับไว้
  • 3. ช่างจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าศูนย์ฯ แล้วเท่านั้น
  • 4. หากมีเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉินให้หน่วยงานแจ้งขอบริการทางโทรศัพท์ได้และกรอกแบบฟอร์มส่งศูนย์ฯ ในภายหลัง
  • 5. ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการซ่อมหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อมูล ที่ประกอบการซ่อมไม่เพียงพอ เช่น คู่มือการใช้บริการ คู่มือการซ่อม หรือไม่สามารถหาอะไหล่ได้ โดยทางศูนย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอบริการทราบ
  • 6. ในกรณีที่เป็นการแจ้งซ่อมโดยไม่ผ่านขั้นตอนของหน่วยฯ (ติตต่อช่างเอง) ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดจาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
  • 7. ให้นำเครื่องมือที่ซ่อมเสร็จแล้วคืนทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ฯ

หมายเหตุ สอบถามค่าบริการและการซ่อมเครื่องมือ โทร. 074-288058