• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com
#

แผนกลยุทธ์ของศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

1. ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และอาเซียน

  • 1.1 บริการอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ถูกต้องแม่นยำ
  • 1.2 บริการวิชาการแบบเชิงรุกข์ เน้นจุดเด่น และความเป็นเอกภาพ
  • 1.3 ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System ; LIMS) เพื่อความเป็นสากล

2. องค์กรเข้มแข็ง หน่วยฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร โดยเน้นคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต ความสุขในการทำงานและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

3. บริการวิชาการเพื่อชุมชน นำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

4. สนับสนุนบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะสากล โดยให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง และเป็นแหล่งฝึกงานสำหรับบัณฑิตเพื่อถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้ให้เห็นภาพการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดแผนกลยุทธ์ 2565-2570