• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com

บริการรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านวิเคราะห์/ทดสอบ และมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ มาตั้งแต่ปี 2558 ด้วยความพร้อมที่มากขึ้น

ด้วยความจำเป็นที่ต้องพัฒนางานด้านวิเคราะห์/ทดสอบให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน ศูนย์บริการตรวจสอบฯ จึงได้มีงานวิจัยและพัฒนาทางด้านงานวิเคราะห์/ทดสอบตลอดเวลา มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงดูแลงานที่เป็นโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ ถ่ายทอดความรู้ และต้องการพัฒนาบุคลากร ให้มีการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนางานของตัวเอง สร้างงานในหน้าที่ของตัวเอง ให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับตัวเอง และหน่วยงาน

ศูนย์บริการตรวจสอบฯ สามารถรองรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 คน โดยแบ่งเป็น

  • - นักศึกษาสาขาเคมี, เคมี-ชีววิทยา 6 คน
  • - นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา 2 คน
  • - นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน